POZOSTAWIENIE SPRZĘTU  W SERWISIE  JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 1. SŁOWNIK

Klient – osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do naprawy.

Sprzęt – urządzenie zgłaszane do naprawy

Serwis – IT CROWD – Usługi informatyczne, 21-400 Łuków

§ 2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE

Aby rozpocząć proces usługi serwisowej lub naprawy Klienta musi złożyć zgłoszenie serwisowe poprzez:

    osobiste stawienie się ze sprzętem w serwisie

    wypełnienie formularza zgłoszenia naprawy (u Klienta lub na miejscu w serwisie)

    zgłoszenie telefoniczne

Klient dostaje od serwisu „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu” , które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.

Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia.

§ 3. CZAS  TRWANIA NAPRAWY

Czas naprawy jest zależny jest od dostępności odpowiednich części. Maksymalny czas naprawy wynosi 7 dni roboczych. Serwis zastrzega w wyjątkowych sytuacjach przedłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych w przypadku ściągania niezbędnych części.

O terminie ukończenia naprawy, ewentualnych kosztach przekraczających ustalone klient zostanie poinformowany telefonicznie lub przez email.

Po upływie 90 dni sprzęt który nie został odebrany ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne .

§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego Sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja lub wymiana takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, ze względu na nieodwracalne uszkodzenie płyty głównej lub niedostępność układu.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku części na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w Sprzęcie powierzonym Serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze Sprzętem do Serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym Sprzęcie nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie, w związku z tym prosimy o wykonanie kopi bezpieczeństwa swoich zbiorów przechowywanych na dyskach twardych przed oddaniem Sprzętu do Serwisu!

Uszkodzone części są utylizowane.

§ 5. GWARANCJA

Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela gwarancji w okresie 3,6 lub 12 miesięcy od daty dokonania świadczenia.

Gwarancją objęte są wyłącznie czynności i sprzęt wyszczególnione w karcie naprawy.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.

Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

Gwarancja na elementy i usługi nie obejmuje:

    uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)

    uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej lub specyfikacji urządzenia

    uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy

    przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)

    części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia plomb serwisu

    części i usług, których naprawę podjęły się osoby trzecie lub podmioty nie będące Serwisem.

§ 6. CENY

Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.

Koszt ekspertyzy komputerów stacjonarnych wynosi do 40zł z VAT - opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.

Koszt ekspertyzy notebooków wynosi do 70 zł z VAT - opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę,
na podstawie, której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.